Làng cổ Phước Lộc Thọ

Một cá nhân hiến tặng 4 sắc phong triều Nguyễn

Bốn sắc phong tiếp nhận gồm: sắc phong thời Thiệu Trị (niên đại ghi trên sắc là ngày 9 tháng 9 âm lịch, năm 1842); sắc phong thời Tự Đức (3 tháng 7 âm lịch, năm 1850); sắc phong thời Duy Tâm (11 tháng 8 âm lịch, năm 1909), và sắc phong thời Khải Định (25 tháng 9 âm lịch, năm 1925). 

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung thì đây là những hiện vật có giá trị về lịch sử, phản ánh một phần đời sống chính trị, văn hoá xã hội thời Nguyễn. Một trong các sắc phong đó liên quan đến miếu thờ Triệu Việt Vương (sắc phong thời Thiệu Trị, Tự Đức); đền thờ công chúa Liễu Hạnh (sắc phong thời Duy Tân); hoặc đền thờ công chúa Thuỷ Tinh (sắc phong thời Khải Định).

Trước đây, ông Đoàn Phước Thuận cũng đã từng hiến tặng cho Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế 4 tách trà bằng sứ và 4 đĩa đựng tách trà bằng sứ hiệu đề "Nội phủ" và 1 khay chạm trổ bằng gỗ mun. 

Tất cả các hiện vật nói trên đều được bảo quản và đưa vào bộ sưu tập "hiện vật hiến tặng"của Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế nhằm tôn vinh các cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc xã hội hoá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Huế.


Tin tức khác